Langdurige en kostbare investeringen

Vastgoedrecht

Langdurige en kostbare investeringen zijn in het vastgoed aan de orde van de dag. Het rechtsgebied dat hierover gaat, het vastgoedrecht, is een breed en complex rechtsgebied. Nieuwe regels en rechtspraak volgen elkaar bovendien razendsnel op. Dit maakt het voor ondernemers en particulieren lastig om precies op de hoogte te zijn van alle wetten en regels, terwijl de belangen groot zijn. Het is daarom belangrijk dat u kunt vertrouwen op een in het vastgoedrecht gespecialiseerde advocaat.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in vastgoedrecht

CJB Advocatuur heeft veel ervaring met en grondige kennis van het vastgoedrecht. Of het nu gaat om de koop of verkoop van vastgoed (woningen, winkels en kantoorruimtes), de huur of verhuur daarvan, of zaken als verborgen gebreken, aanneming en burenrecht, u bent bij CJB Advocatuur aan het juiste adres.

De adviezen van CJB Advocatuur zijn altijd concreet, helder en in duidelijke taal, zodat u snel weer verder kunt. Heeft u een geschil? CJB Advocatuur probeert samen met u zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen. Is een procedure onvermijdelijk? Dan staat CJB Advocatuur u met expertise en hart en ziel bij.

De vastgoedrecht specialismen van CJB Advocatuur

CJB Advocatuur heeft onder meer specialistische kennis over de volgende onderwerpen:

 • aan-en verkoop van woon- en bedrijfsruimte;
 • aanneming;
 • appartementsrechten;
 • bouwrecht;
 • burenrecht;
 • dringend eigen gebruik;
 • erfdienstbaarheden;
 • erfpacht;
 • onderhandelingen over aan- en verkoop;
 • omgevingsvergunningen;
 • pacht;
 • huurrecht woon- en bedrijfsruimte;
 • huurprijswijzigingen;
 • hypotheekrechten;
 • kettingbeding;
 • koop en verkoop particulier en commercieel onroerend goed;
 • mandeligheid;
 • onteigening;
 • Vereniging van Eigenaren;
 • verborgen gebreken;
 • vruchtgebruik.

CJB Advocatuur in en rond Assen, Groningen en Roden

MKB ondernemingen en particulieren in en rond Assen, Groningen en Roden kunnen altijd rekenen op de snelle, betrokken en doortastende aanpak van CJB Advocatuur. Neem gerust contact op om te bespreken wat CJB Advocatuur op het gebied van vastgoedrecht voor u kan doen.

Q&A

Aanneming

De aannemer heeft zijn werk niet goed gedaan. Wat kan ik doen?

U moet de klachten direct kenbaar maken aan de aannemer. Daarnaast is in de meeste gevallen aan te bevelen om een rapportage op te laten stellen door een onafhankelijke deskundige. Dit verkleint namelijk de kans op discussie over onderwerpen waar u zelf niet zo veel vanaf weet.

Gaat de aannemer niet over tot herstel? Dan kunt u, als dat nog mogelijk is, een deel van uw betalingsverplichting opschorten.

Komt u er met de aannemer op deze wijze niet uit, dan is helaas een procedure noodzakelijk. Als de aannemer is aangesloten bij een geschillencommissie moet u daar een procedure opstarten. Is dat niet het geval? Dan moet u een procedure voeren bij de rechter of de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven. Bij welke instantie u moet zijn, wordt vermeld in het contract dat u met de aannemer heeft gesloten.

Erfdienstbaarheid & recht van overpad

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond van een ander. Het ene erf (het dienende erf) is belast met de erfdienstbaarheid. Het andere erf (het heersende erf) heeft het nut van de erfdienstbaarheid.

Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid die vaak wordt genoemd is het recht van overpad. Dit is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken, bijvoorbeeld om naar de openbare weg te gaan.

Hoe ontstaat een erfdienstbaarheid?

Door vestiging in een door een notaris opgestelde akte, of door verjaring (na 10 of 20 jaar). Bij overgangseigendom, bijvoorbeeld door verkoop, blijft een erfdienstbaarheid automatisch bestaan.

Er is een erfdienstbaarheid op mijn perceel gevestigd. Hoe kom ik er vanaf?

Een erfdienstbaarheid kan op de volgende manieren eindigen: door opheffing via de rechter, door afstand, vermenging, verjaring of door de werking van bijzondere wetten.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met CJB Advocatuur.

Wat is het recht van overpad?

Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid, waarbij de eigenaar van het ene erf over het erf van de buren naar bijvoorbeeld de openbare weg mag gaan. Meestal omdat hij dat vanaf zijn eigen erf niet rechtstreeks kan.

Hoe weet ik of er een recht van overpad is gevestigd?

Dit staat in de koopakte. U kun het ook navragen bij het Kadaster. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u bij de verhuurder navragen of er een recht van overpad is gevestigd.

Kettingbeding

Wat is een kettingbeding?

Een overeenkomst heeft normaal gesproken alleen werking tussen de partijen bij een contract. Een kettingbeding is een manier om verplichtingen uit een contract op te leggen aan derden die (nog) geen partij bij de overeenkomst zijn. Kettingbedingen worden veel gebruikt in het onroerend goed. Een kettingbeding bevat de volgende elementen: de verplichting iets te doen of na te laten (het verbod/gebod) én de verplichting om dit gebod/verbod opnieuw overeen te komen met een opvolgend eigenaar (de ketting). Daarnaast zit er aan een kettingbeding vaak een boetebeding vast. In het boetebeding wordt afgesproken welke boete is verschuldigd als één van de partijen een bepaling uit het kettingbeding niet nakomt.

Denkt u bij een kettingbeding aan de verplichting van een eigenaar van een bungalow op een bungalowpark om contributie te betalen of om onderhoud te plegen. Als de eigenaar zijn bungalow verkoopt, moet hij met de koper afspreken dat deze ook contributie zal betalen en/of onderhoud zal plegen, én dat de koper bij een latere verkoop dit ook weer afspreekt met zijn koper.

Een kettingbeding moet worden vastgelegd in een notariële akte en worden ingeschreven in het Kadaster.

Het opstellen van een kettingbeding kan erg complex zijn. Schakel dus bij voorkeur CJB Advocatuur in om u te adviseren, of laat het kettingbeding door CJB Advocatuur opstellen.

Mandeligheid

Wat is mandeligheid?

Mandeligheid is een vorm van mede-eigendom van bijvoorbeeld een schutting, een afscheidingsmuur of een hek. De eigenaren van de erven aan weerskanten ervan zijn de gezamenlijke eigenaren. In de wet is een aantal voorwaarden opgenomen voor mandeligheid. Het moet gaan om gemeenschappelijk eigendom, waarbij de erfgrens door het midden loopt. Daarnaast moet de mandeligheid zijn overeengekomen in een notariële akte.

In de wet is bepaald dat de kosten voor onderhoud en vernieuwing van een mandelige zaak voor alle eigenaren zijn. Een mede-eigenaar kan dus vorderen dat de andere mede-eigenaar aan onderhoud of vernieuwing bijdraagt. Deze mede-eigenaar kan dit slechts voorkomen door zijn aandeel in de mandelige zaak over te dragen aan de andere mede-eigenaar of mede-eigenaren. De kosten van deze overdracht zijn in principe voor degene die zijn aandeel overdraagt.

Verborgen gebreken

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken doen zich vaak voor bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Een verborgen gebrek is een gebrek, waar de koper pas na de levering achter komt, en die niet bij oplettende inspectie gezien of bemerkt had kunnen worden. De koper heeft daarbij een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht.

Als er sprake is van een verborgen gebrek kan de verkoper onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Mijn huis heeft een verborgen gebrek. Kan ik de verkoper aansprakelijk stellen?

Dat is ingewikkeld. Voor het antwoord op deze vraag moet eerst antwoord worden gegeven op andere vragen, zoals: heeft de koper voldaan aan zijn onderzoeksplicht? Heeft de verkoper voldaan aan zijn mededelingsplicht? Heeft de verkoper bepaalde eigenschappen wel of niet gegarandeerd?

Neem voor uw specifieke geval daarom contact op met CJB Advocatuur.