Wilt u uw rechten vastleggen in een overeenkomst?

Contractenrecht

Het contractenrecht regelt welke wetten en regels er gelden voor overeenkomsten en contracten. Hoe komen ze tot stand, wanneer is een contract geldig en wat gebeurt er als de bepalingen uit een overeenkomst niet (goed) worden nageleefd? Als u ondernemer bent, is de kans groot dat u doorlopend, zowel mondeling als schriftelijk, overeenkomsten aangaat. Bijvoorbeeld met leveranciers, opdrachtgevers of klanten. Op veel overeenkomsten zullen ook nog algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De meeste van deze overeenkomsten leveren zelden problemen op. Maar naarmate het onderwerp van de overeenkomst complexer wordt, en de belangen groter, wordt de kans op een geschil ook groter. Het is daarom belangrijk dat u zich tijdens het onderhandelen over en het opstellen van een overeenkomst laat adviseren door een in het contractenrecht gespecialiseerde advocaat, zoals Catherine Bungay.

Wanneer er toch een conflict is ontstaan over de uitleg van een bestaand contract, of wanneer de andere partij zich niet aan de overeengekomen verplichtingen houdt, is het ook belangrijk dat u zich laat adviseren over de stappen die u kunt nemen.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in het contractenrecht

CJB Advocatuur adviseert u graag over de afspraken die u wilt of moet maken, en hoe u deze afspraken het beste contractueel vastlegt. Met deze adviezen voorkomt u problemen die kunnen voortvloeien uit onduidelijkheden in een contract.

CJB Advocatuur weet ook wat het is om te ondernemen. Als CJB Advocatuur een overeenkomst voor u opstelt is deze niet alleen juridisch van uitstekende kwaliteit, maar ook helder, duidelijk en praktisch uitvoerbaar.

Verschillen u en uw contractpartner van mening over de uitleg van een bestaande overeenkomst? Of houdt uw contractpartner zich niet aan de bepalingen die u bent overeengekomen? U kunt dan altijd een beroep doen op CJB Advocatuur voor advies, bemiddeling, of doortastende bijstand in een procedure.

Juridische bijstand bij uw contracten

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in adviseren, onderhandelen en procederen over diverse soorten contracten. CJB Advocatuur stelt ook graag overeenkomsten voor u op, of controleert (periodiek) uw bestaande overeenkomsten en algemene voorwaarden. U kunt bij CJB Advocatuur terecht voor onder andere de volgende overeenkomsten:

 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • aannemingsovereenkomsten;
 • agentuurovereenkomsten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • algemene voorwaarden;
 • beëindigingsovereenkomsten;
 • distributieovereenkomsten;
 • franchiseovereenkomsten;
 • geheimhoudingsovereenkomsten;
 • gemengde overeenkomsten;
 • huurovereenkomsten;
 • koopovereenkomsten;
 • licentieovereenkomsten;
 • ontbindingsovereenkomsten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • vaststellingsovereenkomsten.

Juridische bijstand in internationale zaken

CJB Advocatuur is gevestigd in Yde, vlakbij Assen, Roden en Groningen. CJB is daarom de vaste sparringpartner van veel MKB ondernemers uit deze regio. Zij kunnen altijd een beroep doen op hun vaste advocaat, Catherine Bungay. Niet alleen als zij zaken doen in Nederland, maar juist ook als zij zaken doen buiten de landsgrenzen. Catherine Bungay is namelijk van Engelse afkomst. Haar moedertaal is Engels, waardoor zij minder tijd nodig heeft om Engelse contracten op te stellen. Daardoor kan zij ook in internationale zaken een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding leveren.

Q&A

Algemeen

Moet een contract altijd door een jurist worden opgesteld?

Nee, u kunt zelf ook een contract opstellen. Als u een contract aangaat zonder grote (financiële) belangen en met een partij die u vertrouwt kunt u rustig zelf afspraken maken. U kunt in principe afspreken wat u zelf wilt en de overeenkomst is vormvrij. Een mondelinge afspraak of het vastleggen van de afspraken op achterkant van een bierviltje volstaan ook.

Worden de financiële belangen groter, of kent of vertrouwt u de andere partij niet helemaal? Dan is het belangrijk om een jurist het contract te laten opstellen, of in ieder geval advies van een jurist in te winnen, zodat u zeker weet dat alles goed is afgedekt.

Kan een overeenkomst ook mondeling tot stand komen?

Ja, dat is mogelijk. Een overeenkomst komt juridisch gezien tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan ook mondeling gebeuren, met als belangrijke voorwaarde dat een mondeling aanbod direct moet worden aanvaard. Probleem bij een mondelinge overeenkomst is wel dat bij problemen het vaak onmogelijk is om te bewijzen wat u had afgesproken. Zet belangrijke zaken daarom altijd op papier en laat u goed adviseren.

Waarom is een schriftelijke overeenkomst belangrijk?

In een schriftelijke overeenkomst is geregeld wie de partijen zijn en staat precies omschreven wat hun rechten en plichten zijn. Omdat de overeenkomst op schrift staat zijn er nooit problemen met het bewijzen van wat partijen hebben afgesproken (bijvoorbeeld als één van de partijen stelt dat er geen overeenkomst is gesloten). Voorwaarde hierbij is dat de overeenkomst wel duidelijk en helder moet zijn opgesteld.

Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn algemene bepalingen die standaard van toepassing zijn op overeenkomsten met uw klanten. Denk hierbij aan bepalingen over de betalingstermijn, over de garantie of over reparatie. Bepalingen die de kern van de prestatie uitmaken, bijvoorbeeld de prijs, maken geen deel uit van de algemene voorwaarden.

Omdat het standaard voorwaarden zijn hoeft er niet bij elke overeenkomst over onderhandeld te worden, maar kunnen ze worden bijgevoegd.

Hoe informeer ik mijn klanten over algemene voorwaarden?

Een bedrijf moet zijn klanten een redelijke mogelijkheid bieden om vóór het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te raken van de algemene voorwaarden. Dit betekent dat u uw klanten vooraf of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst moet informeren over de algemene voorwaarden. Dit kan door ze te overhandigen, of door ze op de achterkant van de offerte of overeenkomst te vermelden, met een verwijzing daarnaar in die offerte of overeenkomst.

Als u een dienstverlener bent mag u ze ook op uw website publiceren. U moet er dan echter wel naar verwijzen in uw offerte.

Heeft u uw klant geen redelijke mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden? Dan kunnen ze geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.

Wanneer ben ik als klant aan de algemene voorwaarden gebonden?

Als het bedrijf waar u een overeenkomst mee heeft gesloten u een redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de voorwaarden en u ze heeft aanvaard. Ook als u ze heeft aanvaard zonder dat u ze heeft gelezen of begrepen (zet u ook wel eens blind een vinkje in zo’n hokje op het internet?) kunt u er toch aan gebonden zijn.

Kan ik alles in mijn algemene voorwaarden opnemen?

In de wet zijn regels opgenomen voor het opstellen van algemene voorwaarden. Veel ondernemers gebruiken algemene voorwaarden, maar deze zijn niet altijd in lijn met de wet. Als dat bij u ook zo is loopt u het risico dat u er geen beroep op zult kunnen doen. Laat uw algemeen voorwaarden daarom altijd opstellen door een gespecialiseerd jurist (zoals Catherine Bungay) én laat ze ook periodiek controleren.

Wat zijn zwarte en grijze lijsten?

De wet kent bij algemene voorwaarden een zwarte en grijze lijst. Bepalingen die op de zwarte lijst staan, zijn – waar het gaat om een consumententransactie – onredelijk bezwarend een daarmee vernietigbaar. U kunt er dus geen beroep op doen. Van bepalingen die op de grijze lijst staan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn. De bewijslast voor het tegendeel ligt bij u als verkoper. U moet bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is.

Wanprestatie

Wat is wanprestatie?

Als één van de contractpartijen de overeenkomst helemaal niet nakomt, gedeeltelijk niet nakomt of wanneer de verplichtingen niet correct worden nagekomen is er sprake van wanprestatie.

De andere partij komt zijn verplichtingen niet na, wat moet ik doen?

Het is belangrijk om eerst te kijken wat er in de overeenkomst is afgesproken en of het voor beide partijen duidelijk was wat er precies werd bedoeld. Als er sprake is van wanprestatie zijn er verschillende oplossingen:

 • u kunt nakoming van de overeenkomst vorderen. Dat betekent dat u de andere partij kunt aanmaken: dan verzoekt u c.q. sommeert u de ander alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als u door de wanprestatie schade lijdt kunt u ook nog een aanvullende schadevergoeding vorderen;
 • indien nog mogelijk kunt u onder bepaalde omstandigheden uw eigen verplichtingen opschorten totdat de andere partij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. U mag dan niet zelf medeschuldig zijn aan de wanprestatie;
 • u kunt er ook voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden en vervangende schadevergoeding te vragen. De overeenkomst houdt dan op te bestaan en eventueel reeds verrichte prestaties moeten worden teruggedraaid. Omdat deze optie verder gaat dan de eerste twee opties, worden er extra voorwaarden gesteld: u moet de andere partij eerst ingebreke stellen. Daarmee gunt u de andere partij een redelijke termijn om alsnog na te komen. Doet hij dit niet, dan is hij in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden. CJB Advocatuur kan u hierover goed adviseren.

Gewijzigde omstandigheden

De omstandigheden zijn onverwacht gewijzigd. Kan ik het contract aanpassen zonder instemming van de wederpartij?

Nee, dit kan alleen de rechter doen. Bij onvoorziene omstandigheden die zodanig zijn dat het niet redelijk is dat de andere partij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten, kunt u bij de rechter vorderen de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Dit doet u door middel van een dagvaardingsprocedure. Uw advocaat moet dit voor u doen.

Dwaling

Wat is dwaling?

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken bij één van de partijen, of bij beide partijen. Er zijn drie soorten dwaling mogelijk. De eerste mogelijkheid is dat de dwaling te wijten is aan een onjuiste inlichting van één van de partijen. Een andere mogelijkheid is dat de dwaling te wijten is aan het feit dat één van beide partijen iets heeft verzwegen. De laatste mogelijkheid is dat er sprake is van een omstandigheid die beide partijen vooraf niet hadden verwacht: de wederzijdse dwaling.

Als er sprake is van dwaling, kan één van de partijen een beroep doen op vernietiging van de overeenkomst.

Ik ben met iemand een overeenkomst aangegaan onder een verkeerde voorstelling van zaken, of onder druk. Kan ik hier iets aan doen?

De wet biedt de mogelijkheid om een overeenkomst ongedaan te maken (te vernietigen) als er sprake is van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Dit kan alleen bij hele bijzondere omstandigheden en er geldt een zeer zware bewijslast. CJB Advocatuur kan u hierover adviseren.

Einde contract

Hoe eindigt een contract?

Als u een contract voor bepaalde tijd bent aangegaan eindigt het door het verstrijken van de looptijd.

Bent u een contract voor onbepaalde tijd aangegaan? Dan staat er vaak een opzegmogelijkheid met een opzegtermijn in het contract. Staan deze er niet in? Dan gelden de termijnen uit de wet en de rechtspraak. Laat u in dat geval adviseren door CJB Advocatuur.