Problemen met de overheid of uw buren?

Bestuursrecht

Het bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. In het bestuursrecht wordt bepaald aan welke regels overheden, zoals het Rijk, de gemeente of andere bestuursorganen zich moeten houden bij het nemen van besluiten. Ook is in het bestuursrecht geregeld wat u kunt doen als u het met een besluit niet eens bent.

De algemene regels over het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Naast de Algemene Wet Bestuursrecht gelden vele bijzondere wetten en spelen de beginselen van behoorlijk bestuur een grote rol. Dit maakt het bestuursrecht voor ondernemers en particulieren behoorlijk ingewikkeld.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in het bestuursrecht

In principe bent u in het bestuursrecht niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Gelet op de vele regels, bijzondere wetten, formele eisen én de vaak strikte termijnen is het echter wel verstandig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde bestuursrechtadvocaat. CJB Advocatuur is gespecialiseerd in het bestuursrecht en adviseert en procedeert voor zowel particulieren als MKB ondernemingen.

De dienstverlening van CJB Advocatuur wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid, efficiëntie en bevlogenheid. Als CJB Advocatuur inschat dat uw bezwaar of beroep geen kans heeft, wordt u geadviseerd het te laten rusten. Komt het wel tot een procedure? Dan staat CJB Advocatuur u met expertise, hart en ziel bij.

CJB staat u bij tijdens bezwaar, (hoger) beroep en een voorlopige voorziening

CJB Advocatuur adviseert en procedeert voor zowel ondernemingen als particulieren op het gebied van:

 • bestemmingsplannen;
 • bestuurlijke dwangsommen en bestuursdwang;
 • bestuurlijke boete;
 • bouwvergunningen;
 • exploitatieplannen en exploitatievergunningen;
 • nadeelcompensatie;
 • omgevingsvergunningen;
 • planschade;
 • projectontwikkeling;
 • projectuitvoeringsbesluiten;
 • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad;
 • ruimtelijke ordening;
 • sancties voor bodem-, lucht- of waterverontreiniging;
 • subsidies;
 • vergunningen;
 • WABO;
 • wet Bibob;
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Neem nu contact op met uw advocaat bestuursrecht

CJB Advocatuur is gevestigd in Yde en staat ondernemers en particulieren bij in (de omgeving van) Groningen, Assen, Eelde, Roden, Tynaarlo en Zuidlaren. Neem gerust contact op om te bespreken wat CJB Advocatuur voor u kan doen.

Q&A

Ik heb een besluit ontvangen van de overheid en ik ben het er niet mee eens. Wat moet ik doen?

U kunt meestal binnen zes weken bezwaar maken. U moet daarvoor een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Als u uw bezwaarschrift op tijd heeft ingediend, u belanghebbende bent én uw bezwaarschrift duidelijk gemotiveerd is zal dit bestuursorgaan onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen en ik ben het er nog steeds niet mee eens, wat moet ik doen?

U kunt een beroepschrift indienen. Afhankelijk van het onderwerp van uw zaak doet u dit bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de Raad van State (RvS) of het College van Beroep (CBb)voor het bedrijfsleven. Als het goed is staat op de beslissing op uw bezwaarschrift waar u in beroep kunt gaan. U kunt dit ook vinden op rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk zes weken nadat uw bezwaar is afgewezen door de beroepsinstantie ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaarschrift staat in de brief die u van het bestuursorgaan ontving.

Ik heb een beroepschrift ingediend. Hoe gaat het nu verder?

Het bestuursorgaan is de verweerder (tegenpartij) in uw zaak. Als uw beroepschrift is ontvangen vraagt de rechtbank, CRvB, RvS of het CBb het bestuursorgaan een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

U ontvangt deze stukken en mag hierop een schriftelijke reactie indienen. U mag zelf ook aanvullende stukken meesturen.

Behalve als het gaat om een hele duidelijke zaak én partijen aangeven dat ze geen zitting willen, of als de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling om een formele reden, wordt uw beroepszaak behandeld op een zitting. U bent verplicht om op deze zitting aanwezig te zijn, u ontvangt daarvoor een uitnodiging of oproep.

De rechter zal altijd de mogelijkheden van mediation onderzoeken. Mediation is bemiddeling, waarbij u samen met het bestuursorgaan zoekt naar een oplossing.
Als dat niet mogelijk is doet de rechter een uitspraak. Dit kan een tussenuitspraak zijn, als er een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Het bestuursorgaan krijgt dan de gelegenheid om dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens doet de rechter uitspraak, meestal binnen zes weken na de zitting.

U krijgt de uitspraak thuisgestuurd.

Als uw beroep is afgewezen kunt u eventueel ook nog in hoger beroep gaan.

Ik wil ook nog in hoger beroep. Hoe moet ik dat doen?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter kunt u nog in hoger beroep. Bij welke instantie dat moet hangt weer af van het soort zaak. Kijkt u daarvoor op de site van de rechtspraak.

Ik lijd schade door het besluit van de overheid. Kan ik daar snel iets tegen doen?

Dat is erg vervelend, want tijdens de bezwaarprocedure en de (hoger-) beroepsprocedure blijft het besluit in principe gewoon gelden.

U kunt het beste een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Daarnaast kunt u de rechter vragen een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. U vraagt de rechter daarmee de gevolgen van het besluit te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

Wat is een voorlopige voorziening?

Als u schade lijdt door een besluit van een overheidsorgaan kunt u een bezwaarschrift indienen. Maar tijdens de bezwaarprocedure en de (hoger-) beroepsprocedure blijft het besluit in principe gewoon gelden. U kunt dan bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, die naast een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de bezwaar- of beroepschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

Moet ik voor bezwaar en beroep altijd een advocaat inschakelen?

Nee, dat is niet verplicht. Toch is dit vaak wel verstandig. CJB Advocatuur kan u goed adviseren over uw kansen in een bezwaarschriftprocedure of een beroepsprocedure. In spoedeisende zaken kan CJB Advocatuur in kort geding een voorlopige voorziening voor u vorderen. Daarnaast is zij precies op de hoogte van de strikte termijnen en de formele eisen waaraan processtukken moeten voldoen.