Heeft u schade geleden of wordt u aansprakelijk gesteld?

Aansprakelijkheidsrecht

Vroeg of laat krijgt u er als ondernemer ermee te maken: aansprakelijkheid. Een leverancier komt zijn afspraken niet na, of u wordt aansprakelijk gesteld voor productschade. U dreigt te moeten opdraaien voor de schade die een van uw werknemers heeft veroorzaakt, of heeft geleden.

Het belangrijkste doel van aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt, maar er kunnen redenen zijn waarom een ander de schade moet vergoeden. Bijvoorbeeld als uw contractpartij bepaalde afspraken niet nakomt (wanprestatie). Maar ook zonder contract kunt u geleden schade op een ander verhalen, bijvoorbeeld bij onrechtmatige daad.

In alle gevallen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde advocaat aansprakelijkheidsrecht in te schakelen. CJB Advocatuur ís zo’n specialist.

CJB Advocatuur is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht

CJB Advocatuur adviseert u graag en procedeert als dat nodig is. Of u nu snel advies nodig heeft over uw kansen in een procedure of over de schadeberekening, bijstand nodig heeft bij onderhandelingen over een schikking of tijdens een procedure een doortastende advocaat nodig heeft, u bent bij CJB Advocatuur aan het juiste adres.

Adviseren en procederen over aansprakelijkheid

CJB Advocatuur adviseert en begeleidt u onder andere bij:

  • het opstellen van heldere algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid zo veel mogelijk wordt beperkt;
  • het bepalen van de hoogte van uw schade;
  • het aansprakelijk stellen van derden die uw schade hebben veroorzaakt;
  • het verhalen van uw schade;
  • het voeren van stevig verweer als u zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Q&A

Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor aansprakelijkheid?

Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid moet worden onderzocht aan de hand van de relevante omstandigheden en feiten. De schade moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis moet in verband staan met de geleden schade.

Wat is wanprestatie?

Van wanprestatie is sprake als één van de contractpartijen de overeenkomst helemaal niet nakomt, gedeeltelijk niet nakomt of wanneer de verplichtingen niet correct nakomt.

De andere partij komt zijn verplichtingen niet na, wat moet ik doen?

Het is belangrijk om eerst te kijken wat er is afgesproken in de overeenkomst en of het voor beide partijen duidelijk was wat er precies werd bedoeld. Als er sprake is van wanprestatie zijn er verschillende oplossingen:

  • u kunt nakoming van de overeenkomst vorderen. Dat betekent dat u de andere partij aanmaant: u laat weten dat hij alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Als u door de wanprestatie schade lijdt kunt u ook nog een aanvullende schadevergoeding vorderen.
  • indien nog mogelijk kunt u uw eigen verplichtingen opschorten totdat de andere partij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. U mag dan niet zelf medeschuldig zijn aan de wanprestatie.
  • u kunt de overeenkomst ontbinden en vervangende schadevergoeding te vragen. De overeenkomst houdt dan op te bestaan en eventueel reeds verrichte prestaties moeten worden teruggedraaid. Omdat deze optie verder gaat dan de eerste twee opties, worden er extra voorwaarden gesteld: u moet de andere partij eerst ingebreke stellen. Daarmee gunt u de andere partij een redelijke termijn om alsnog na te komen. Doet hij dit niet, dan is hij in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden. CJB Advocatuur kan u hierover goed adviseren.

Wat is overmacht?

Overmacht is een juridisch begrip, dat regelt dat als iemand buiten zijn schuld onmogelijk een verplichting kan nakomen, hij dit ook niet meer hoeft te doen.

Wat is onrechtmatige daad?

In de wet staat: ‘Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.’

In Nederland is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Soms pakt dat niet erg eerlijk uit, zeker als de schade door een ander, al dan niet opzettelijk, is veroorzaakt. Denk hierbij aan het plaatsen van een onrechtmatige publicatie, of het opzettelijk schaden van het auteursrecht. Met een beroep op onrechtmatige daad kunt u in zulke gevallen proberen om de schade op de dader te verhalen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, die de dader toe te rekenen is. Er moet ook schade zijn, die het gevolg is van de onrechtmatige daad en er moet een norm zijn geschonden, die ertoe dient om die schade te voorkomen.

CJB Advocatuur kan u goed adviseren over de vraag of uw geval aan deze voorwaarden voldoet en hoe groot de kans is dat u de schade vergoed kunt krijgen. Doet een ander een beroep op onrechtmatige daad en bent u het hier niet mee eens? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met CJB Advocatuur en laat u goed adviseren over uw positie.

Wat is risico aansprakelijkheid?

In sommige gevallen kunt u als derde persoon (bijvoorbeeld als werkgever, of als ouder) aansprakelijk zijn voor de schade van een ander. U bent dat dan omdat u een bepaalde rol/hoedanigheid heeft. Als u in zo’n hoedanigheid aansprakelijk wordt gesteld is het belangrijk om u snel door een advocaat, zoals CJB Advocatuur, te laten adviseren over eventuele verweren en uw kansen in een procedure.